Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy

 

 58-340 Głuszyca

 ul. Kolejowa 8

 tel./fax 748456376

 

sp3@gluszyca.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-02-22

  Imieniny: Małgorzaty, Marty

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 377763
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 120 dni
 • Kartka z kalendarza

Jesteś tutaj: Start / Klauzule Informacyjne

Klauzule Informacyjne

Artykuły

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy,

 ul. Kolejowa 8, 58-340

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można skontaktować się tel. 74 845 63 76,pod adresem e-mail: sp3@gluszyca.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się tel. nr 791 486 642,poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.comlub pisemniena adres Administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

 • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

 

 • organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podst. art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej,
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzaniePaństwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCILUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunkujest:

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy,

 ul. Kolejowa 8, 58-340

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można skontaktować się tel. 74 845 63 76,pod adresem e-mail: sp3@gluszyca.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się tel. nr 791 486 642, poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.comlub pisemniena adres Administratora.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane są poprzez rejestrację zdarzeń w celu:

1)  zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia szkoły,

2)  kontroli prawidłowości realizacji nadzoru nad uczniami,

3)  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Dyrektorana szkodę,

4)  zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikom i nauczycielomnarzędzi pracy..

5. ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 4mogą być przekazywane odbiorcom danych:

 • organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych,
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe w postaci zapisu wizerunku będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

7. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY