Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy

 

 58-340 Głuszyca

 ul. Kolejowa 8

 tel./fax 748456376

 

sp3@gluszyca.pl
 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-02-22

  Imieniny: Małgorzaty, Marty

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 377741
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 120 dni
 • Kartka z kalendarza

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szp3gluszyca.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Świetlicka, e-mail: sp3@gluszyca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748456376. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kolejowej 8, prowadzą do niego schody, brak podjazdu  dla osób  niepełnosprawnych. Do obiektu można wejść również  od ulicy Pionierów  wejściem górnym ( brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych).        Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  1. Do budynku szkoły można wejść także wejściem basenowym, które połączone jest z budynkiem szkolnym i dostosowane  dla osób niepełnosprawnych.
  2. Na terenie szkoły znajduje się  miejsce parkingowe z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych przy wejściu na krytą pływalnię.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro ) znajduje się korytarz bez progów. Budynek nie posiada wind.
  4. W budynku  szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze krytej pływalni, która jest połączona łącznikiem z budynkiem szkoły.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.